Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

O projekte

HUSK/1001/1.1.2/0049: RES-Clu – Establishment of Renewable Energy Storage Clusters (RES-Clu)

Energie z obnoviteľných zdrojov v mnohých prípadoch nie sú k dispozícii v okamihu, keď ich najviac potrebujeme. Ako príklad je možné uviesť fotovoltické a veterné elektrárne, či solárne ohrevy. V zariadeniach, kde je nutná trvalá dodávka energie sa na takýto zdroj energie spoľahnúť nedá. Svetová veda a technika stojí teda pred problémom, ako energiu získanú z obnoviteľných zdrojov uskladniť a využiť v požadovanom čase neskôr. Aby bolo do budúcna možné masívnejšie využívať energie z obnoviteľných zdrojov, je potrebné zvládnuť uloženie tejto energie technickými prostriedkami.

Uskladnenie elektrickej energie umožňuje výrobcom elektrickej energie poslať prebytok vyrobenej energie cez sieť elektrických vedení na dočasné uloženie do tzv. energetických úložísk. Tieto úložiská sa v čase väčšieho dopytu po elektrickej energii stávajú zdrojom energie. Úložiská tiež optimalizujú produkciu energie ukladaním nespotrebovanej špičkovej elektrickej energie, ktorá sa využije v čase špičkového odberu. Úložisko sa tak stáva jedným obrovským akumulátorom energie – batériou.

 

Hlavným cieľom nášho projektu je podpora ekonomickej konkurencieschopnosti podnikov prihraničných regiónov zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi energie. V záujme dosiahnutia hlavného cieľa boli vytýčené nasledovné špecifické ciele:

– Analýza problémov a nedostatkov vyskytujúcich sa pri regulácii elektrizačného systému  v oboch krajinách a potenciálne možnosti ich eliminácie

– Vytvorenie  združení (klastrov ) za účasti malých a stredných podnikov a inštitúcií, ktoré majú záujem o uskladnenie energie, čo by mohlo byť riešením pre rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie

– Organizácia, zabezpečenie  dlhodobého fungovania a spolupráce klastrov na oboch stranách hranice

– Špecifický prieskum  distribučných sústav 5 cieľových regiónov z hľadiska začlenenia zvýšeného podielu obnoviteľnej elektrickej energie (najmä zo slnka a z vetra)

– Prezentácia nových spôsobov skladovania energie, ich výhody a informácie o tom, ako môžu riešiť konkrétne vyššie uvedené problémy

 

Širšie využívanie obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie naráža na jeden veľký problém. Veterná aj solárna energia sú nestále a často nie sú k dispozícii vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Inokedy zasa môžu presahovať požiadavky elektrizačných sietí. Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým z nestálych zdrojov (veterná a solárna energia) musí byť zladená s požiadavkami na elektrizačnú sústavu – jedná sa  o načasovanie a výšku dopytu  a vyrovnanosť frekvencie/kvality napätia.

Skladovanie energie je riešenie pre obe záležitosti. To znamená, napr. keď fúka vietor a turbíny vyrábajú elektrinu, ale elektrizačná sústava ju nepotrebuje (napr. pri nízkej nočnej spotrebe), je energia uložená pre neskoršie použitie (môže byť chemické, mechanické, tepelné skladovanie a pod.) a použitím úložiskových systémov sa vyrieši aj vyhladenie kolísavého výkonu obnoviteľných zdrojov energie. Do tohto systému môžu byť integrované ďalšie obnoviteľné zdroje, tým sa stane systém oveľa viac stabilným a spoľahlivým.

Obidve krajiny nedávno pripravili svoje vlastné dlhodobé stratégie energetickej regulácie v súlade so smernicami EÚ. (HU: Národný akčný plán pre obnoviteľné zdroje, SK: Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie). Oba tieto dokumenty zdôrazňujú, že v ceste k rýchlejšiemu šíreniu obnoviteľných zdrojov sú rôzne prekážky. Dotknuté regióny  v obidvoch krajinách budú mať veľký úžitok z rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie (zamestnanosť, zníženie závislosti od zemného plynu, atď.). Sociálny význam projektu podporujú aj plány rozvoja obidvoch krajín. Oprávnenosť nášho projektu potvrdzuje uspokojenie existujúcich požiadaviek  cieľových skupín  vytvorením dlhodobých komunikačných nástrojov a poskytovaním poradenstva a  informačných služieb. Pomocou týchto nástrojov môžeme podporiť investície do obnoviteľných zdrojov energie, čo bude mať veľký vplyv na zníženie emisií skleníkových plynov (hlavne CO2) a tak na skvalitnenie životného prostredia.